حضور شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران