فوق روان کننده بسیارقدرتمندی است برپایه پلی کربوکسیلات که شدت آب به سیمان را به شدت کاهش داده و برای ساخت بتن خودتراکم و پر مقاومت مورد استفاده میباشد.

2

سایر محصولات

Sorry, there is no child pages under your selected page.