جهت مکان های صنعتی با ریزش اسیدهای خورنده با غلظتهای متفاوت نیاز به اجرای انواع سرامیک ها و آجرهای ضد اسید می باشد . شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا آمادگی مشاوره ،تهیه و اجرای سرامیک ها و آجرهای ضد اسید و همچنین انواع ملات های ضد اسید جهت چسباندن سرامیک و بندکشی آن می باشد .

Services2

جهت مکان های صنعتی با ریزش اسیدهای خورنده با غلظتهای متفاوت نیاز به اجرای انواع سرامیک ها و آجرهای ضد اسید می باشد . شرکت مهندسی بتن پلیمر برنا آمادگی مشاوره ،تهیه و اجرای سرامیک ها و آجرهای ضد اسید و همچنین انواع ملات های ضد اسید جهت چسباندن سرامیک و بندکشی آن می باشد .

موارد کاربرد :

  1. کارگاه های آبکاری صنعتی
  2. باطری خانه های صنعتی
  3. کارخانجات تولید مواد شیمیایی خورنده
  4. کارخانجات مواد لبنی و غذایی