تاثیر روان کننده های عاملی بر روی استحکام بتن و ساختار منفذها

خلاصه

مخلوط های شیمیایی مواد ضروری و تکنولوژی اصلی برای ساخت بتن جدید است و عناصر اصلی در توسعه بتن در رشته های پیشرفته است. در مهندسی اگر عملکرد عامل کاهنده آب پلی کربوکسیلیک اسید فقط به میزان کاهش آب و استحکام بتن محدود شود ، سازگاری و خواص رئولوژی عامل کاهنده آب پلی کربوکسیلیک اسید و ماده داخل بتن نمیتوانند سازگارشوندکه باعث کارایی فیزیکی ضعیف مخلوط ب

access_time ۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
remove_red_eye 1008بازدید
تاثیر روان کننده های عاملی بر روی استحکام بتن و ساختار منفذها
تاثیر روان کننده های عاملی بر روی استحکام بتن و ساختار منفذها