توضیحات پروژه

کارفرما : عوجان ایرانیان ( رانی )
مساحت :m2 ۱۷۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۱-۱۳۹۳