توضیحات پروژه

کارفرما : آسان موتور و اطلس خودررو
مساحت :m2 ۶۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۸۷