توضیحات پروژه

کارفرما : بخش خصوصی
مساحت :m2 ۴۰۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹4