توضیحات پروژه

کارفرما : بانک ملت-شرکت ساختمانی تکناب
مساحت :m2 ۳۰۰۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۲