توضیحات پروژه

کارفرما : بخش خصوصی
مساحت :m2 ۵۰۰
سال اجرا : ۱۳۹۳-۱۳۹۴